Regional Forumunun Post-relizi “Referendum 2014. Gagauz halkının serbestlik isteyişleri: başarılar hem perspektivalar”

Gücük ayının 2-dä 2018 yılda “Atlantida restoranın salonunda geçti regional Forum: “Referendum 2014. Gagauz halkının serbestlik isteyişleri: başarılar hem perspektivalar”. Forumunun götürmäk sebepi oldu referendumun 4-cü yıldönümü, neredä incelenildi te bu soruşlar:

 Vatanın dışpolitika vektoru hem hak kendi baamsızlıı için, eer kaybedärsaydı suvereniteti Moldova Respublikasınnan.

Regional Forum hazırlanıldı hem ortak götürüldü Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinnän hem Gagauziya Aksakallar Sovetinnän.
Forumun çalışmasında pay aldı 100-ä yakın delegat, angıların arasındaydılar çalışan kanon organnarının kuvet temsilcileri: Gagauziya (Gagauz Eri) Başkanı –Vlah İrina Födorovna, Gagauziya Halk Topluşun Başı – Kısa Vladimir Mihayloviç, Gagauziya yaşamak erlerinin Primarları, Gagauziya Aksakallar Sovetinin temsilcileri, cümnä liderleri hem aktivistleri, angıların sözlerindän sölenildi plebisţit yapılması için.
Forumun programası kuruldu tören paydan, plenar toplantısından hem iki sekţiyadan: “Zamandaş çaarışlar-“Gagauziya (Gagauz Eri) ATB 2014 yılda” geçän referendumunun sebepi hem hak bazisi, hem “Gagauziay (Gagauz Eri) ATB hak statusu – MR suverenitet garantisi. Gagauziya (Gagauz Eri) ATB referendumun toplam maanası büüktür”.
Forumun payalannarına hem hazırlayannarına selemnerini yolladılar:
- Vlah İrina Födorovna – Gagauziya (Gagauz Eri) Başkanı;
- Kısa Vladimir Mihayloviç – Gagauziya Halk Topluşun Başı;
- Batrınça Vlad Nikolaeviç – Moldova Respublikası Parlametin deputatı MRSP-n;
- Gagauz Födor Nikodimoviç – Moldova Respublikası Parlament deputatı.
Hepsi payalannar bennedilär referendumun faydalıını Gagauziyaya deyni hem da birlii, angısını gösterdi gagauz halkı.
Gagauziya (Gagauz Eri) Başkanın sözündän: “Refertendum Gagauziyayı bildirdi Moldova respublikası sınır aşırı kasabalara da: Moskovaya, Ankaraya, Brüselä h.b.”
Haliz te bu oluşlar oldular saymak noktası Avtonomiyaya deyni dış partnörlarının eni yaklaşmasından. Gagauziya Halk Topluşun Başı bennedi, ani: “Bunnar – gagauz halkının serbestlik istedikleri, da gagauzlar inandırdılar, ani, açan Gagauziyada var problema, ozaman politika partiyaları diil lääzım olsun, onnar zorlukta yok, halk - birliktä”.
Forum ilerlendi plenar almaklarınnan, neredä payalannar kendi dokladlarında açıkladılar referendumun hazırlamak hem götürmäk proţesini, onun toplamını hem onunnan baalı zamandaş gerçekliini. Ötää dooru oldu sekţiya söz almakları, neredä açıklanıldı çok soruş, angılar baalıydılar geçän 2014 yılda referendumunnan.
Forumun toplam çalışması için alındı karar – rezolüţiya, angısının önemni ideyalarıydı – unionist kurumnarının işlerini kötülemää, onnara maana bulmaa, hem özenmää ona, ani MR kuvetlerinnän kullanılsın etkili kanonnar, angıları ilişikli Gagauziya ATB.
Forumun aktual tematikasına görä, üüsek uurda musaafirlerinin payalması, cümnä liderlerin hem aktivistlerin referendumu 2014 yılda götürmesinä görä Forum geçti üüsek uurda. Bunu bennedilär nicä Forumun payalannarı, ölä dä Mas-mediya kolaylıkları.

 

 

Дополнительная информация