Türkiya Cumhuriyeti hem gagauz halkı arası kultura ilişkilerinin 90-ıncı yıldönümü/90 лет культурным связям между гагаузским народом и Республикой Турция

Hederlez ayın 19-da gagauz-türk kultura ilişkilerinin 90-ıncı yıldönümünä adalı hem Türkiya Cumhuriyeti milli yortularının birinä baalı bilim-kultura sırası geçti. Taman 102 yıl geeri – hederlez ayın 19-da 1919 yılda Mustafa Kemal Atatürk Samsun kasabasında gençlerä danıştı duşman askerlerinä karşı vatanını korumaa. Ofiţial istoriyagrafiyada bu gün baamsızlık için türk cenginin başlantısı sayılȇr. Türkiyada bu yortu Atatürkü anmak, gençlik hem sport günü olarak ofiţial kutlanılȇr.
Türkiya Cumhuriyeti hem Gagauz avtonomiyası arasında otuz yıldan zeedä hızlı gelişän ilişkilär temellenerlär onnarın öncä oluşmak döneminä. Bu baalantıların oluşmak istoriyası gagauz halkının ecelindä, türk hem gagauz halkının arasında zamandaş dosluk ilişkilerinin kurulmasında ayırı bir er kaplȇȇr.

İki kardaş halkının arasında ilişkilerin kurulmak istoriyası başlȇȇr XX asirin 30-uncu yıllarında. Onnar baalı Türkiya Cumhuriyeti ilk Başkanı Kemal Atatürk adına hem anılmış cümnä-politika insanı, gagauz halkının haliz dostu, 1931 yıldan beeri Romıniyada Türkiya büük elçisi – Hamdullah Suphi Tanrıöver adına.
«Türkiya Cumhuriyeti hem gagauzlar XX-ci asirin 30-cu yıllarında» kiyadına (avtor Stepan Bulgar) tanıtım bilim-praktika sırasının kulminaţiyası oldu. Bu kiyat gagauz halkının ecelindä hem aaraştırılan dönemdä türk-gagauz kultura ilişkileri kurulmasında Hamdullah Suphi Tanrıöverin rolunu açıklȇȇr. Bundan kaarä az bulunur foto hem dokument sergisi gösterildi. «Düz Ava» ansamblisi Baurçu küüyündän gagauz kompozitoru Veysel Arsevenin (Vasiliy Öküzçü) muzıka yaratmalarından konţert verdi.
Sırada Türkiya Cumhuriyeti Kişinöv Büük elçisi, Gagauziya ATB Kultura bakannıı başı, Mustafa Kemal Atatürk bibliotekası kolektivi, cümnä temsilcileri pay aldılar.
Hazırlayannar: Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, Yunus Emre Enstitusu.

19 мая состоялось научно-культурное мероприятие, посвященное 90-летию гагаузско-турецких культурных связей и приуроченное к одному из национальных праздников Республики Турция. Ровно 102 года назад - 19 мая 1919г, Мустафа Кемаль Ататюрк выступил в городе Самсун с призывом к молодежи мобилизоваться против оккупационных войск. Этот день в официальной историографии принято считать днем начала турецкой войны за независимость. В Турции он официально отмечается как День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.
Более чем тридцати годам динамично развивавшихся отношений между Турецкой Республикой и Гагаузской автономией предшествует период их становления, история которого занимает особое место в судьбе гагаузского народа и становлении современных дружественных отношений между турецким и гагаузским народами.
История становления отношений между двумя братскими народами, уже ставшими традиционными, берет свое начало в 30-х годах прошлого столетия и тесно связана с именами первого Президента Турецкой Республики и выдающимся общественно-политическим деятелем, истинным другом гагаузского народа, послом Турции в Румынии с 1931г. - Хамдуллаха Супхи Танрыёвера.
Кульминацией научно-практического мероприятия стала презентация издания - книги «Türkiya Cumhuriyeti hem gagauzlar XX-ci asirin 30-cu yıllarında», посвященной роли Хамдуллаха Супхи Танрыёвера в судьбе гагаузского народа и становлении культурных турецко-гагаузских отношений в рассматриваемый период (автор Степан Булгар), а так же презентация выставки редких архивных и фото материалов. Прозвучал ряд национальных музыкальных произведений в исполнении легендарного творческого коллектива «Дюз Ава», принадлежащих гагаузскому композитору Вейсель Арсевену (Василию Экизчу), уроженцу села Баурчи.
В мероприятии приняли участие посол Республики Турция в РМ, руководитель Главного управления культуры АТО Гагаузия (Гагауз Ери), коллектив Турецкой библиотеки им. Мустафы Кемаля Ататюрка, представители общественности.
Организаторы: НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич в партнерстве с Университетом Юнус эмре енститусу.