KOLEGAMIZIN HATIRINA / ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Elena Kirilovna Kolța duudu 1935 yılda iyünün 8-dä Komratta – en büük gagauz küüyündä. Onun uşaklıı razgeldi zor yıllara. Cenk vakıdında hem cenktän sora sıra gelärdi yapmaa aar iş. Kıtlık, hastılaklar – hepsi bunnar düştü yufka gagauz kızçaazın kaderinä. Şkolaya Lena Kolța başladı gezmää ancak 9 yaşında. Üürenärdi ilkin romın dilindä, sora – rusça. Şkoladan sora ilerletti üürenmesini Kişinöv devlet universitetindä. Burada o 1958 yılda başardı filologiya fakultetini da yollanıldı çalışmaa MSSR Bilim Akademiyasına, Dil hem literatura institutuna.
Kırk yıldan zeedä zaamet etti Elena Kirilovna Akademiya sistemasında. Bu yıllar boyunca onun bilim interesleri baalıydı leksikologiyaylan hem sözlükçülüklän. Pek islää bileräk rus, moldovan hem, elbetki, ana dilini, genç aaraştırmacıyka saburlu verdi kendisini sözlük işinä. Onun en büük başarılarından birisi – 3-tomnu rusça-moldovanca sölük. Bu sözlüü hazırladı edi bilimci 18 (!) yıl içindä. Toptan sözlük kapladı 80 000 laf. Akademiyanın öndercileri üüsek nota verdilär bu sıradışı çalışmaya – sözlükçülerä verildi şan gramotası hem para ödülü.
Ama en çok kuvet hem zaman Elena Kirilovna harcadı «Gagauzça-rusça-moldovanca laflıına», angısı tiparlandı 1973 yılda Moskvada. Bu laflıın vardı büük maanası bilim uurunda, çünkü o hazırlandıydı dayanarak sözlükçülük kanonnarına hem gagauz dilinin orfografiya hem punktuațiya kurallarına görä. Bundan kaarä, laflık doludan kapladıydı ozamankı kolaylıklara görä gagauz leksika fondunu. Kullanıldıydı gagauz küülerinä düzennenän dialektologiya ekspedițiyaları sırasında avtorların topladıı materiallar hem dä taa ileri çıkan gagauz sözlüklerindän hem tiparlı kaynaklardan leksika.
Hazırlayan avtorlar dört ortaktı – G. Gaydarcı, E. Kolța, L. Pokrovskaya hem B. Tukan. Elena Kirilovnanın payına düştüydü hazırlamaa sade dört bukva – А, Д, К hem S. Ama büüklüünä görä o hazırladıydı bütün laflıın yarısından zeedä. Belliki, bu faktı var nasıl açıklamaa o sebeplän, ani dildä bir bukvadan çekedän sözlerin sayısı diil birtürlü. Ama var bir başka sebep: Elena Kirilovnanın sözlük statyalarına girärdi diil sade sözlerin temel maanaları, ama bir alay frazeologiya bölümü – demeklär hem söleyişlär. Hem dä taa bir sebep ondaydı, ani Elena Kirilovna becerämärdi çalışmaa yarım kuvetlän, nedän dä tutunsa, o verärdi işä bütün kuvedini, önem vereräk diil sade büük soruşlara, ama ufak nüanslara da.
1987 yılda, açan Bilim Akademiyasında kuruldu Gagauzologiya bölümü, ilk gündän beeri bölümdä çalışardı Elena Kirilovna da. Büük havezlän o girişti çözmää gagauz filologiyasının önündä duran aktual soruşları: G.A. Gaydarcıylan barabar hazırlardı şkola için üürenmäk kiyatlarını, sözlükleri, yapardı kiyatlara redakțiya, yazardı statya hem rețenziya.
Elena Kirilovna açık, sıcak hem cömert ürekli insandı. Onun tabeetindä hiç yoktu ofițioz, hodulluk, şalverlik. Biz, onun küçük kafadarları, duyardık bunu da toplanardık onun yanına. Çoyumuz açardık ona kendi kahırlarımızı, şüpelerimizi, beklärdik ondan nasaat.
2010 yılın martın 10-da Elena Kirilovna geçindi. Bitirilmedik kaldı onun girişimneri, angılarını yok nasıl başarmaa onsuz. Ama şükür, ani Gagauziyanın Bilim-aaraştırma merkezi çerçevesindä biz hazırlayabildik hem 2020 yılda tiparladık onun hatırına bir toplum. Bu bizim moral borcumuzdu o insanın önündä, angısı pek çok zaamet etti ilerletmää gagauz leksikologiyasını hem bütündän gagauzologiyayı.
Елена Кирилловна Колца родилась 8 июня 1935 г. в Комрате – самом большом из гагаузских поселений. Ее детство выпало на суровые военные и послевоенные годы. Тяжелый физический труд, недоедание, болезни – всё это пришлось пережить хрупкой девочке из рабочей гагаузской семьи. В школу Лена Колца пошла только в девять лет. Сначала училась на румынском языке, затем – на русском. После школы продолжила учёбу в Кишиневском госуниверситете. Здесь она в 1958 г. окончила историко-филологический факультет и сразу же получила направление на работу в Академию наук МССР, в Институт языка и литературы.
Более сорока лет проработала Елена Кирилловна в стенах Академии. И все эти годы сфера ее научных интересов охватывала лексикологию и лексикографию. Прекрасно владея русским, молдавским и, естественно, родным гагаузским языками и обладая природным терпением и усидчивостью, молодая исследовательница самозабвенно отдала себя словарному делу. Среди ее основных достижений можно назвать активное участие в создании фундаментального трехтомного русско-молдавского словаря. Над словарем трудился коллектив авторов из семи человек, работа подолжалась в течение 18 (!) лет. В общей сложности словарь включал в себя 80 000 слов. Руководство Академии наук высоко оценило неординарный труд лексикографов – все они были награжденыи почетными дипломами и денежными премиями.
Однако больше всего сил и лет отдала Елена Кирилловна работе над «Гагаузско-русско-молдавского словарем», увидевшим свет в Москве в 1973 г. Во-первых, он имел большой научное значение, так как был составлен по всем канонам лексикографии с использованием правил гагаузскогой орфографии и пунктуации. Во-вторых, он «по возможности полно» охватывал весь лексический фонд гагаузского языка. Были использованы материалы, собранные авторами в ходе диалектологических экспедиций в гагаузские села, а также почерпнутые из ранее изданных гагаузских словарей и других печатных источников.
Авторов-составителей было четверо – Г. Гайдаржи, Е. Колца, Л. Покровская и Б. Тукан. На долю Елены Кирилловны выпала работа всего лишь над четырьмя буквами – А, Д, К. и С. Но по объему подготовленный ею материал составляет более половины (!) всего словаря. Конечно, этот факт объяснить можно тем, что в языке количество слов, начинающихся на ту или букву, различно. Но есть и другое обстоятельство: словарные статьи Елены Кирилловны включают в себя не только основные значения слов, но и огромный пласт фразеологии, в первую очередь – пословиц и поговорок. А еще дело в том, что она не умела работать вполсилы, за что бы ни бралась, всё она делала с полной отдачей, уделяя внимание не только главным вопросам, но и мелочам, деталям.
В 1987 году в АН Молдавии был создан Отдел гагаузоведения, в стартовом составе которого была и Елена Кирилловна. С большим энтузиазмом она взялась за решение актуальных задач в области гагаузской филологии: в соавторстве с Г. А. Гайдаржи готовила школьные учебники и хрестоматии, составляла словари, редактировала книги, писала статьи и рецензии.
Елена Кирилловна Колца была искренним, тёплым человеком. В ней не было никакого официоза, расчетливости или хитринки. Мы, ее младшие коллеги, чувствовали это и тянулись к ней. Многие из нас, особенно представительницы прекрасного пола, доверяли ей свои сердечные тайны, делились с ней своими печалями, сомнениями, просили совета.
10 марта 2001 г. Елены Кирилловны ушла из жизни. Остались нереализованными многие начинания. К сожалению, без нее завершить их невозможно. Но в рамках НИЦ Гагаузии мы подготовили и в 2020 году издали сборник, посвященный ее памяти. Это был наш моральный долг перед человеком, внесшим огромный вклад в развитие гагаузской лексикографии и гагаузоведения в целом.
П. Чеботарь