GAGAUZ ALFABETİ HERBİR EVÄ/ГАГАУЗСКИЙ АЛФАВИТ В КАЖДЫЙ ДОМ!

Dünnä tendenţiyaları üüretim hem bilim uurunda gösterer bizä eni kendini ilerletmäk hem kullanmak akıllı hem kreativ metodları bütün yaşamanın uurlarında.
Büün biz artık bileriz, ani ana dilimizi üürenmää deyni lääzım kullanmaa eni etkilişemli ya da interaktiv metodlarını.
Pek önemni şindidän geçmää eni interaktiv metodlara ana dilini üürenärkän. Bu bizä büük yardım olacek pandemiya zamanında.
İnteraktiv üüretim proţesi bu bir usul, angısı verer kolaylık uşaklarımıza kendi-kendinä üürenmää. Bileriz, ani bu pek efektiv bir metod.
Butakım komunikaţiyalar kolaylaştırȇr üüretim proţesini hem kabledilän informaţiya benzeer maanalı yaratmaya.
Alfabeti interaktiv üürenmäk proţesindä geliştiriler kendibaşına hem yaradıcılık becermekleri.
Taa efektiv olȇr üürenmää hem algılamaa işi, hem dä kolektivdä oluşturulȇr dooru ilişkilär.
Bu proekt buna dayalı.
Proektin baş neeti – kurmaa koşulları, ki kendibaşına üürenilsin gagauz alfabeti hem dooru asoţiaţiya yapılsın predmetlärlän.
İnteraktiv gagauz alfabeti yardımcı olacek uşak başçalarında hem küçük klaslarda, neredä var nicä olacek:
- Görmää gagauz alfabetin bukvalarını hem işitmää onnarın dooru sölenmesini;
- Kendi-kendinä kontrol yapmaa;
- Çözmää en büük problemayı – bukvaların dooru sölenmesini hem gerçekleştirmää bu uurda üüretim proţesin başarılıını.
Intellity Al Solitions'ın sloganı "Aktiv olun, esnek olun, akıllı olun". Bu slogan ortak proyektimizin simvolu oldu.
Intellity Al Solitions yardımınnan fikirimiz gerçekleşti. Intellity Al Solitions – o bir takım, angısı çalışȇr bir-bişey eni kurmaa deyni. Bu kompaniya türlü fikirleri algoritmaların yardımınnan hazırlȇȇr hem uygulȇȇr.
Ses paneli – konuşan gagauz alfabeti. Ses panelindä var bukvalar, angılarına bastıynan işidiler bukvaların hem resimnerin dooru sölenmesi.
Bu ses paneli uşaklarımızda yaradȇr dikkatlıı, logikayı hem kendibaşına düşünmää fikirini.
Bu platformayı indirmää kolayını biz verecez uşak başçalarına hem başlankı okullara, hem dä başka bu işä meraklı insannara, angıları isteerlär üürenmää hem üüretmää uşakları.
Kompyuter hem ţifra tehnologiyaları çoktan oldular yaşamanın ayırılmaz bir payı, onuştan bizim uşaklarımız büük meraklan kendibaşına üüreneceklär gagauz alfabetini.
Bunun için lääzım sade indirmää telefona bu programayı hem oyun formasında uşaklar üüreneceklär gagauz alfabetini.
Unutmamaa lääzım, ani küçük uşaklar günün içindä var nicä sade 30 minut kalsınnar telefonnanda.
Şükür ederiz partnörlarımıza hem hepsinä, kim pay aldı bu proektin gerçekleştirilmesindä.
Мировые тенденции в образовании и науке обусловлены движением в направлении инновационной личностно-развивающей модели, необходимостью применения интеллектуально-креативного потенциала каждого из нас в процессе своей самореализации во всех жизненных позициях.
Сегодня преподавание языков основывается на обеспечении продуктивно активного взаимодействия учащегося с интерактивными методами обучения. Именно переход от информативных форм и методов обучения к активным (интерактивным) является одним из главных условий качественной подготовки к изучению гагаузского языка – особенно в условиях пандемии, сложившихся из-за КОВИД 19.
И наш проект призван максимально способствовать этому.
Основной целью является создание условий для самостоятельного изучения, осмысления и усвоения букв алфавита и ассоциации этих букв с предметами.
Интерактивный гагаузский алфавит позволит педагогам в дошкольных учреждениях и начальном звене:
-проводить наглядное изучение букв и их правильное произношение,
- закрепить с помощью наглядной звуковой проверки знания алфавита,
- ориентировать детей на самоконтроль,
-решить проблему правильного произношения букв гагаузского алфавита и их унификации,
- реализовать в целом успешность образовательной деятельности.
Интерактивный метод изучения гагаузского алфавита - это средство активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, для эффективного приобретения языковых компетенций.
Девиз нашего партнера - компании Intellity Al Solitions «Будте инициативными, будте гибкими, будте умными» стал символом нашего совместного проекта.
Благодаря Intellity Al Solitions наша идея превратилась в реальность.
Intellity Al Solitions - это команда увлечённых людей, которые работают над созданием чего-то феноменального и инновационного. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта эта компания предлагает и реализует креативные решения любых идей.
Интерактивный алфавит - возрастные ограничения 3+. Звуковая панель – говорящий алфавит.
Звуковая панель снабжена сенсорными кнопками, отвечающиими за функцию: воспроизведения звука указанной буквы гагаузского алфавита и озвучивания названия изображения ее сопровождающего.
Приложение развивает навыки, внимание, логику и мышление у обучающихся.
Свободный доступ к данной разработке и приложению будет предоставлен общеобразовательным и дошкольным учреждениям автономии, и нашим партнерам, деятельность которых направлена на популяризацию и развитие гагаузского языка, а также всем тем, кто стремится изучить свой родной язык – язык гагаузов.
При этом помните, что дети дошкольного возраста могут находиться у монитора гаджетов не более 30 минут в день.
Благодарим наших партнёров и всех тех, кто принял участие в реализации этого проекта.