Avtonomiyada üüsek üüretimi başının – Komrat devlet universitetinin 31-inci yıldönümü

Fevralın 11-indä 2022 yılda Komrat devlet universitetindä geçti sıralar, angıları adalıydılar onun kurulmasının 31-inci yıldönümünä.
“Bilim, üüretim, kultura” halklar arası bilim-praktika konferenţiyasının selämnamak payında universiteti kutladı Gagauziya BAM direktoru – İrina Konstantinova. Sıranın ilk payı bitti konţert programasınnan.
Gagauziya M. V. Marneviç adına
BAM direktorunun Konstantinova İ.A.
 
Kutlamak sözü
Büünkü forumun saygılı hazırlayannarı, pay alannarı hem musaafirleri!
Herbir halkının, herbir devletin istoriyasında var ölä olaylar, angıları belli ederlär onnarın yolunu çok yıllara. Bölä olaylara deniler epoha olayları. Var ölä olaylar Gagauziyanın istoriyasında da. Onnardan biri – Komrat devlet universitetinin kurulması.
Komrat devlet universitetinin başlantısında durȇr insannar, angıların adları büün birleşerlär gagauz halkının hem Gagauziyanın zamandaş istoriyasında geçän bölä önemni olaylarlan, nicä XX asirin sonunda gagauz kultura renesansı hem Gagauziyanın kurulması. O Gagauz Respublikası prezidenti – Stepan Mihayloviç Topal, Komrat devlet universitetinin ilk rektorları – Dionis Tanasoglo hem İvan Kristioglo hem dä, elbetki, gagauz Janna dArk – Mariya Vasilyevna Maruneviç, angısının adını büük hodulluklan taşıyȇr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi. Büün onnar, nicä dä gagauz halkının çoyu anılmış oolları hem kızları, aramızda yok, ama onnarın işi yaşȇȇr, dä biz onu ilerlederiz.
Gagauziya BAM – dünnedä tek bilim merkezi, angısı profesional uurda aaraştırȇr, koruyȇr hem geliştirer gagauz halkının çok asirlik kultura-istoriya mirasını. Büün merkez regional, millet hem halklar arası uurunda birleştirer hepsi anılmış gagauzologların hem gagauzologiya uurunda bilimcilerin zaametlerini, toplayarak onnarı gagauzların kultura hem istoriya mirasının aaraştırmak hem korumak işindä. Tiparlanȇr çok kiyat gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri için, gagauz dili hem literaturası için. Bilim merkezi zaametçilerinin aaraştırmalar sonuçları için kiyatlar var regional bibliotekalarda, gagauz halkı sa hep taa çok tanınȇr.
Gagauzologiya uurunda merkezinin ilk partnöru Komrat devlet universiteti aktiv katılȇr Gagauziyada millet üüretim sistemasında hem dä gagauz halkının yaşamak sferalarında olan problemaları çözmäk işinä. Bizim universitetimiz hazırlȇȇr pek çok kvalifikaţiyalı uzman diil sade avtonomiyaya, ama bütün regiona da, onun studentleri hem üüredicileri anılȇrlar avtonomiyamızın hem devletimizin dışında.
Biz herzaman hodullanardık partnörluumuzlan, o olmasaydı, bir sıra proekt tä tamannanmayaceydı. Faktlar kendileri hepsini açıklȇȇrlar. Da biz var neylän hodullanalım. Geerdiä kaldı onnarlar başarılı proekt, angıların sonuçları gibi oldu bilim halklar arası forumnar, basımnar hem publikaţiyalar türlü uurlarda, angıların var büük bilim-praktika önemi avtonomiyanın gagauzologiyası için, regional bilimi için, üüretimi için, kulturası için hem ekonomikası için. Sade geçän yılda Gagauziya BAM adınnan tiparlandı KDU-i üüredici kolektivin 5 önemni bilim işi hem dä onnarlan bilim statyası regional, devlet hem halklar arası bilim basımnarında.
Komrat universiteti bilim-üüretim kolektivin anılmış temsilcileri BAM Bilim Topluşun azaları olȇrlar. Bizim için bu işbirlii pek önemni, nicä dä önemni avtonomiyanın bilim cümnesi için hem regional bilimi için.
Biz bütün ürektän sevineriz Komrat devlet univesitetinin başarılarına, onnar da diil az. O herzaman genişleyän dış partnörluk çevresi, nereyi büün girer çoyu devletlerin hem bölgelerin Üüsek okulları hem bilim kurumnarı, neyin sonucu onnarlan başarılı proekt. O Komrat devlet universitetinin bilim-kadro potenţialın profesional büümesi. Studentlär cümnesinin geografiya genişlemesi. Gagauziya üüretim sistemasının ilerlemesinä kadro hem bilim-metodika katkısı. Hem taa, taa çok, ne için artık sölenildi büün hem taa sölenecek.
Hepsi bunnar çok yıllık zaamet hem işbirlii sonucu. Hem o büün verer bizä kolaylık güvennän bakmaa gelecää hem plannamaa barabar zaameti regional bilimi, gagauz halkı hem avtonomiya için.
Başarmaa kendi sözümü isteerim kutlamaklarlan Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi zaametçilerin adından hem kendimdän da dilemää Sizä eni başarılar! Elbetki dä, çok saalık hepsinä, kim durdu Komrat devlet universitetinin kurulmasında, hepsinä, kim büün çalışȇr bizim geleceemiz için, hepsinä, kim büük sevinmeliklän kableder eni bilgileri hem kullanacek onnarı halkımızın hem devletimizin – Moldova Respublikamızın – hayırına.
Kutlȇȇrım Sizi Komrat devlet universitetinin 31-inci yıldönümünnän – bu önemni günnän, angısı birleştirdi halkın istediini hem millet ideyayı.
Kutluca olsun!
Флагману высшего образования в автономии – Комратскому госуниверситету 31 год.
11 февраля 2022г. в Комратском госуниверситете прошли мероприятия, посвященные 31-й годовщине его образования.
На торжественном мероприятии, в приветственной части международной научно-практической конференции «Наука, образование, культура», выступила директор НИЦ Гагаузии - Ирина Константинова. Торжественная часть завершилась концертной программой.
Текст выступления
директора НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич,
госпожи Константиновой И.А.
Уважаемые организаторы, участники и гости сегодняшнего форума!
В истории каждого народа, каждой страны имеют место события, определяющие их путь развития на многие годы вперед. Подобные события принято называть эпохальными. Имеют место такие события и в истории Гагаузии. И одно из таких событий - это создание Комратского госуниверситета.
У истоков Комратского госуниверситета стоят люди чьи имена сегодня ассоциируются с такими знаковыми и значимыми событиями современной истории гагаузского народа и Гагаузии, как гагаузский культурный ренессанс конца ХХ столетия и становление Гагаузии. Это президент Гагаузской республики - Степан Михайлович Топал, первые ректоры Комратского госуниверситета - Дионис Танасоглу и Иван Кристиогло, и конечно же гагаузская Жанна дАрк – Мария Васильевна Маруневич, чье имя с гордостью носит Научно-исследовательский центр Гагаузии. Сегодня их, как и многих других выдающихся сынов и дочерей гагаузского народа, уже нет среди нас, но дело их продолжает жить, и мы являемся его продолжателями.
НИЦ Гагаузии, это единственный научный центр в мире, занимающийся вопросами изучения, сохранения и развития многовекового культурно-исторического наследия гагаузского народа на постоянной профессиональной основе. Он объединяет сегодня деятельность всех известных гагаузоведов и выдающихся ученых в области гагаузоведения на региональном, общенациональном и международном уровнях, аккумулируя их усилия в деле изучения и сохранения культурного и исторического наследия гагаузов. Издается многочисленная и уникальная литература по истории, культуре и традициям гагаузского народа, гагаузскому языку и литературе. Результаты научных исследований сотрудников НИЦ достойно представлены на полках региональных библиотек, а гагаузский народ и культура становятся все более узнаваемы в мире.
Комратский государственный университет является основным партнером центра в области гагаузоведения, активно участвует в решении насущных проблем в системе национального образования в Гагаузии, и ряде базообразующих сфер жизнедеятельности гагаузского общества. Наш родной университет является кузницей высококвалифицированных профессиональных кадров не только для автономии, но и для целого региона, а многие выпускники и сотрудники КГУ известны далеко за пределами автономии и страны.
Мы всегда гордились нашим партнерством, а ряд достижений без него, наверное, был бы попросту не возможен. Факты говорят сами за себя. И нам есть чем гордиться. За плечами десятки совместных проектов, результатами которых стали научные международные форумы, издания и публикации в различных областях знаний, имеющие важную научно-практическую значимость для гагаузоведения, региональной науки, образования, культуры и экономики автономии. Только в пошлом году под эгидой НИЦ Гагаузии издано 5 фундаментальных научных трудов представителей профессорско-преподавательского корпуса КГУ и десятки научных публикаций в региональных, отечественных и международных научных изданиях.
Выдающиеся и ведущие представители научного-педагогического коллектива КГУ входят в состав Ученого Совета НИЦ и являются его сотрудниками. Для нас важно и значимо это сотрудничество. Так же как оно важно и значимо для всего научного сообщества автономии и региональной науки.
Мы искренне рады успехам и достижениям Комратского госуниверситета, и их немало. Это и постоянно расширяющийся круг внешнего партнерства, в орбиту которого сегодня входят ВУЗы и научные учреждения десятков стран и регионов, за которым десятки успешных проектов. Это и профессиональный качественный рост научно-кадрового потенциала КГУ. Расширение географии студенческого сообщества. Неоценимый вклад в развитие системы образования Гагаузии, как кадровый, так и научно-методический. И многое, многое другое, о чем уже было сказано и о чем еще сегодня будет сказано моими коллегами.
Все это результат плодотворного многолетнего труда и сотрудничества. Но именно оно позволяет нам сегодня с уверенностью смотреть в будущее и планировать дальнейшую совместную деятельность для его реализации во благо региональной науки, гагаузского народа и автономии.
А завершить свое выступление хочется от имени всех сотрудников НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич и от себя лично искренними пожеланиями новых творческих успехов и достижений! И конечно же, крепкого здоровья всем тем, кто стоял у истоков создания Комратского государственного университета, всем тем, кто сегодня трудится на благо и во имя нашего будущего, тем, кто с большой любовью поглощает новые знания и будет использовать их во благо и процветание нашего народа и нашей страны - Республики Молдова.
Поздравляю вас с 31-й годовщиной создания Комратского государственного университета – этой важной датой, воплотившей в себя волю народа и его национальную идею.
С праздником!