Ушел из жизни Президент Гагаузской Республики Geçindi Gagauz Respublikasının Prezidenti

Мы скорбим о том, что ушёл из жизни прекрасный человек, патриот, истинный гагауз, общественный и политический деятель, президент Гагаузской Республики Степан Михайлович Топал
Жизненный путь Степана Михайловича является замечательным образцом преданности народу, борьбе за его права и свободу, за государственность и независимость Гагаузии.
Степан Михайлович Топал родился 8 января 1938 года в селе Комрат. К концу 80 – началу 90 гг. оказался в гуще событий, завершившихся образованием Гагаузской автономии. Он возглавил Верховный Совет Гагаузской Республики, а затем, посредством свободных демократических выборов, был избран президентом Гагаузской Республики. Руководил с гагаузской стороны процессом мирного разрешения конфликтов с центральными властями и до последних дней своей жизни не оставался равнодушным и безучастным к судьбе своего народа и происходящему в Гагаузии.
Коллектив Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине президента Гагаузской Республики С.М. Топала и выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким. В эти тяжёлые для Гагаузии дни, мы, вместе с гагаузским народом, разделяем невосполнимую утрату.
С.М. Топал посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию гагаузского народа. Он останется в памяти каждого из нас как видный деятель, политик, один из самых искренних, великодушных людей, он истинный борец за установление стабильности и мира в автономии и в Республике Молдова в целом.


Biz pek kederleneriz, ani geçindi käämil adam, patriot, haliz cümnä hem politika zaametçisi, Gagauz Respublikasının prezidenti Stepan Mihayloviç Topal.
Stepan Mihaylovicin ömür yolu – pek ii bir örnek halkına baalılıkta, halkının hakları hem serbestlii için, Gagauziyanın devletlii hem baamsızlıı için güreştä.
Stepan Mihayloviç Topal duudu yanvarın 8-dä 1938 yılda Komrat küüyündä. 80-nci yılların sonunda – 90-ncı yılların başlantısında o bulundu olayların ortasında, angıların sonucu oldu Gagauz avtonomiyasının kurulması. O oldu Gagauz Respublikasının Üüsek Nasaatın başı, sora da, serbest demokratiya seçimneri yardımınnan, ayırıldı Gagauz Respublikasının prezidenti. Gagauzların tarafından öndercilik etti, ki merkez zaabitlik kuvetlerinnän annaşmazlıklar çözülsün barışlan, bitki günnerinä kadar o kalmadı bir tarafta halkının ecelindän hem Gagauziyadakı oluşlardan.
Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin kolektivi büük acıylan kabletti haberi Gagauz Respublikası prezidenti S.M. Topalın raametli olması için da bütün ürektän söleer onun yakın insannarına dayanmak hem sabur sözlerini. Gagauziya için bu zor günnerdä biz, gagauz halkınnan barabar, paylaşȇȇrız bu büük kayıbı.
S.M. Topal bütün yaşamasını verdi gagauz halkının ilerlemesinä hem uygun yaşamasına. Herbirimizin aklısında o kalacek nicä bir büük zaametçi, politik, açık, en cömert insannarın biri, o gerçektän güreşärdi, ki avtonomiyamızda hem bütün Moldova Respublikasında olsun uslu yaşamak.